8-ма Лекция & Упражнение

8-ма лекция

Казахме, че латинските глаголи си имат:

 1.sg.

Сег.вр. – O

 

1 – a+o>o

amo, 1

 Има четири различни спрежения и според тях има различни окончания:

 

2 – Е + О

teneo, 2 -> държа,  второ спрежение

 

3 – съгл. + О

lego, 3 – cheta

 

4 – T + O

Auido, 4 – slusham

 

Infinitivus – RE – чисти действия

 

1-are

Amare – да обичам

2-ere

Tenere – да държа

3- съгл. + е + ре

lEgere –да чета

4-audire

Audire – да слушам

 

PPA – сегашно деятелно причастие – говорещ

– nS,ntis (3вок.) ½ спрежение

– ens, entis – ¾ спрежение

1-а

N amans, – обичащ    amantes/amantia (n)

G amantis    amantium

2- е

tenens,

tenentis

3-legens

Legentis

4-t

аudiens.

audientis

 

 PFP – бъдещо страдателно който трябва да бъде обичан

ndus, -nda, -ndum  – 1/2

– endus, -enda, endum – ¾   à bonus, 3 1-2 скл.

 

1-N amandus     –  amanda –        amandum

   G amandi         –  amandae –       amandi

N amandi          – amandae –        amanda

G amandorum – amandorum –  amandorum

 

Pacta sunt servanda – договорите трябва да бъдат спазвани.

 

2- tenendus – tenenda – tenendum

 

3- legendus – legenda – legendum – онова, което трябва да се прочете, легенда

 

4 – audiendus – audienda – audiendum

 

  

PPP – минало страдателно – написан, направен

tus, -ta, – tum   – 1/2

– sus, -sa, -sum   – ¾

 

amo,1 – amatus, amata, amatum – обичан,а,о

invado, 3 – invasus, a,um – нападнат,а,о

fero – latus, a, um

 

lex lata – приет закон.

lex ferenda – закон, който ще бъде приет

 

 

PFA – бъдеще активно – който има нмерение да обича

Ave Caesar,

morituri    te

salutant  – аве цезар, тези, които ще умрат, те позравяват.

Ave Cesar, examinandi matem tuam salutant. – Аве Цезар, тези, които ще правят колоквиум, поздравяват твоята майка.

– turus, – tura, – turum

– surus, – sura, – surum

 

1.Sg.                   INF                      PPA                                PFP                                       PPP                                         PFA

1.appello, 1  apellare  –     apellans, ntis       –      apellandus,a,um        –       apellatus,a,um     –    apellaturus
объщам  се към

2.confisco, 1 – confiscare  – confiscans, tis      –      confiscandus,a,um     –     confiscatus,a,um    –     confiscaturus

конфискувам

3.damno, 1  – damnare     –   damnans,ntis      –       damnandus, a,um     –    damnatus,a,um        –    damnaturus

осъждам

4.consto, 1 – constare      – constans,ntis         –      constandus,a,um        –   constitutus, 3             –  constituturus,3
стоя непроменен                                                                                           оставен, непроменен

5.creo, 1 –      creare     –       creans,ntis            –     creandus,3                   –      creatus,a,um      –     creaturus,a ,um

създавам

6.delego,1    – delegare      – delegans,ntis        – delegandus,a,um          –      delegatus           –        delegaturus

възлагам

7.rogo,1    – rogare              – rogans,ntis                – rogandus,a,um   –     rogatus,a,um – lex rogata – rogaturus

derogo                                                                                                                закон, който е бил предложен

питам, предлагам закон

отменям закон

8.designo,1                                                                                                            – designatus – означен

обозначавам      consul designatus – обозначен консул,

8-мо упражнение

 

                                    1.SG – o       –        INF -re                  – PPA-ns,ntis,-ens,entis    –                  PFP-ndus,-a,um(1-2)     

1спрж. – A+о>о  –    amo,1          –           amare                 –    amans , anatis – m/f    –                  endus,a,um (3-4)

                                                                                        – amantes/amantia-n.n.pl                    amandus
– amantium-n.g.pl

 

PPP- 1спрж.-A+tus                           –   PFA- 1-спрж- А+turus,a,um

amatus                                           –  amaturus

 

dono,1 – дарявам –       donare – donans,ntis – donandus,3 – donatus,3, donaturus,3

doto,1 – давам зестра – dotare – dotans,ntis –  dotandus,3 – dotatus,3, dotaturus,3

migro,1 – преселвам –

imigro – заселвам –                     – migrans,ntis – преселващ се

emigro – преселвам

erro,1 – бъркам, греша

 

Errare humanum est. – Човешко е да се греши.

 

guberno,1 –  управлявам

gubernan,ntis – онзи, който управлява малки деца

gubernatus,3 – управляван – в слуая малките деца

curo, 3 – грижа се

curator – управител, грижещ се

curator viarum – онзи, който се грижи за пътищата

curator aquarum – онзи, който се грижи за водоснабдяването

porto, 1 – нося

importo – внасям

exporto – изнасям

deporto – отнасям

iudico, 1 – правораздавам, съдя

res iudicata – присъдена вещ

iudicatus,3 – prisydeno neshto

iudex ,dicis – sydiq

iuro, 1 – заклевам се

iurandus – нещото, което трябва да бъде закле…

ius iurandum – клетвата пред претора (тържествена)

lego, 1  – оставям, завещавам

legatus,3 – legatum – завет – вещта, която е завещан в наследственото право

libero, 1 – освобождавам

loco, 1 – надавам под наем място … locatio condictio – договор за наем

mando,1 – поръчвам

mandatus,3

mandatum – нещо поръчано

monstro,1 – показвам

monstrum – чудовище

obligo – връзвам, обвръзвам, задължавам се

Оbligatio est iuris viriculum – облигацията е правна връзка

praesto,1 – извършвам или изпълнявам, изпълнявам задължение, престация

probo,1 – пробвам, изпитвам, доказвам -> пробация – изпитателен срок

probandus – който, трябва да бъде доказан

Onus probandi – тежестта на доказването

rogo – предлагам закон

derogo – отменям закон

veto, 1 – забранявам, намагам вето

 

2-спрежение – Е

Caveo,2 – пазя – cavere – cavens,ntis – cavendus  – cantus – cauturus

Cave canem! – пази се от кучето

Censeo, 2        – преценявам, оценявам          ppp- census-ценз – нещо преценено

PFP = (re)censens,ntis – рецензент

debeo, 2 – дължа

ppp- debitus, 3 – дълг, дебит

deleo – изтривам, разрушавам

ppp – deletus,3 –  изтрит, унищожен

habeo,2 – имам – авоар, имане

ppp – habitus,3 – имам обикновено – навик

iubeo,2  – заповядвам

ppp – iussus,3 – заповед

noceo,2 – вредя

ppp – nocens – вреден

ppp – inocens – невинен

noxa,ae,f – вреда

spondeo, 2 – обещавам

ppp-sponsus,3 – обещан

video,2 – виждам

ppp – visus,3 – видян, визия

 

3-спрежение – съгласн.

 

ago,3 – правя  – agere – agens,ntis  – agendus,3 – actus,3 – acturus,3

cado,3 – падам, случам се

ppp – casus, 3 – случка

cedo, 3  – отсъпвам

ppp – cesus – отсъпен

ppa – cedens,ntis – отстъпващ цедент

precedo,3 – някой, който въри отпред, предшествало ни е, прецедент

mitto,3 – пускам, пращам

ppp – missus – изпращане, мисия

promitto – обещавам

permitto – разрешавам

compromitto – взаимо си обещавам

duco,3 – водя

ppp – ductus – доведен

conductus – нает

conducto – наемам

traho – влача

tractus – влачен

contraho – довлачване заедно, довелчени заедно

contractus, 3 – довлечени заендо, договор, контракт

credo, 3  – вярвам

ppp – creditus,3  – поверен, доверен

dico,3 – казвам

ppp – dictus,3 – казан

edico, 3 – едикт;

emo,3 – купувам

ppp,3 – изкупен

excipio,3 – иключвам, възразявам

ppp – exeptus, 3 – изключен

Exeptio,onis,f – изключване, възражение

Exeptio doli – възражение, че договорът е сключен с измама

Exeptio metus – възражение, че договрът е сключен със страх

Fingo,3 – измислям си

Fictus, 3 – измислен, фикция

Statuo,3  – слагам за постоянно

ppp – statutus,3 – постоновявам, статут

Sto,1-> stoq – statutus -> моментно състояние

necto,3 – обвързвам, оковавам

nexus, 3 –  обвръзан, дълговото робство, робство за дълг