7-ма Лекция & Упражнение

 

7-ма лекция

 

4-5 съществителни –  склонение – лекция   – миналата седмица на лекцията!

упражнение – глаголи

 decl. quatra – 4

1)–us,us,m

  1. senatus
  2. senatus
  3. senatus
  4. senatuum

2)- u,us,n

  1. gelu – лед

G.gelus

N.gelua

G.geluum

 

decl. quinta -5

  1. res – res – вещ

G.res – rerum

Dies – dies   – срок

Diei  – deirum

  

Adjectiva

 1-2 decl. Три форми за род – m/f,n

 1.1Bonus  – 2-us       – bona   – 1-a       bonum – 2-um

N          boni                         bonae                bonum

             Boni                         bonae                boni

             bonorum                bonarum           bona – bonorum

 

  • Liber – 2-er          libera    – 1- a          liberum 2-um

N           liberi                     liberae                     liberi

              Liberi                     liberae                    liberi

              Liberorum            liberarum               liberorum

 

1.3   sacer – 2- er     sacra sacarum

         sacri

         sacri

         sacrorum

 

 populus – народ, m

populus Romanus – римски народ

historia populi Romani – история на римския народ

historia populi Romani

historia populorum Romanorum

 vita bona

vitae bonae

vitae bonae

vitarum bonarum

 

templum magnum

templi magni

templa manga

templorum magnorum

 

amor – 3 конс.    Magnus 2-us – голям

G amoris magni

N amores magni

G amorum magnorum

   

С основа на съглс. 3-конс.                             3-вокално с оснва на гласна

 

N=?                                                                             N=?

G-is                                                                             G=is

N pl. Es в ж и м род/-a в ср. род.                      N.pl – es/-ia

g.pl – um                                                                  G.pl – ium

 

civis Romanus

civis Romani

cives Romani

civium Romanorum

 

2.Прилагателни по 3 скл. = 3 – вокално винаги!

2.1.   3 завършека

M            F                N

N       acer        acris         acre – оскар

G       acris        acris        acris

N      acres        acres        acria

G      acrium     acrium     acrium

 

Acre,cris,cre  /формите за ж. и ср. род

 

Ceber, eris, ere – бърз

Ceber,bris, bre – прочут

 

2.2. с 2 заврършека

 

m/f                              n

N    brevis                       breve

G    brevis                       brevis

N   breves                      brevia

G    brevium                  brevium

N.Sg.m/f

Brevis, e à N.sng.n – изписват се така

 

7-мо упражнение

 

Verba – глаголи

 

*Infinitivus – RE – to go, to do, на отида, на направя – на латински глагол в чист вид

1-во спрежение – a à are

Amare – да обичам

 

2-ро спрежение – е à ere

Tenere – да държа

 

3-то спрежение – съгласна+ е + re

Legere – чета

 

*В речника:

1.Sg сег.вр. – окончание О – amo

2-ро спрежение – е+о = ео – teneo,2

3-то спрежение – съгласна + о = lego – az cheta

4-то спрежение – i + o = audio,4 – слушам;     video, 2 – гледам

 

*ПРИЧАСТИЯ:

 

1)PPA – participum praesentis activi – сегашно деятелно причастие този, който …
 скланя се по трето вокално с 1 завършек: artrox, cis; igens,ntis

ama – ans – N.SG – m/f/n – ½ ; ens – ¾
– ntis –  G.SG –m/f/n – ¾ ; entis – ¾

N – amans

G – amantis

N – amantes (m/f) – amantia (n)

G – amantium

 

2-e

Tene – tenentis – dyrjasht

-ns/ntis – 1-vo, 2-ro sprejenie

– ens/entis – 3-to, 4-to sprejenie

 

2)PFP – participu futuri passivi – бъдещо страдателно причасти – този, които трябва да бъде..

-ndus/a/um – 1/2

-endus/a/um – ¾

 

Amandus(m), amanda(f) – тази, която трябва да бъде обичана, amandum(n)

Legendus, legenda, legendum – този, който трябва да бъде прочетен

 

3)PPP – participum perfect passivi – минало страдателно причастие – този, който е …ан

tus,a,um

-sus,a,um

 

Amo,1- amatus,a,um – обичан,а,о

Fero – нося – latus,а,um – носен; lex ferenda – lex lata

Invado – нахлувам – invasus – инвазия

 

4)PFA – participium futuri activi – бъдещо деятелно причастие – този, който ще, има намерение да ..

-turus/a/um

-surus/a/um

Amo – Amaturus

Fero-laturus