6-та Лекция & Упражнение

 

6-та лекция

 

Ratio, onis, f – смисъл, логика

Conteptio, onis, f – схващане

Interpretatio, onis, f – тълкуване

Petitio, onis, f – петиция

Praesumptio,onis,f – предварително схващане

Talio,onis, m – наказание по талиона

Iurisdictio,onis, f  – uiris – право, dic – казване = казване на правото, правна практика

Approbatio, onis, f – одобряване

Sanctio, onis, f – санкция, наказание.

Contitutio – onis, f  – постановление, заповед

Contitutiones principum – edictum, decretum, mandatum, epistulatum, subscriptiones

Legislatio, onis, f – законодателство

Possessio, onis, f – владение

Detentio, onis, f – задържане

Usucapio, onis, f – capio – хващане, usucapio – придобиване по давност

Оccupatio, onis, f – заемане, окупация

Traditio, onis, f – предаване

Vindicatio,onis,f – претенция

Donatio, onis, f – дарение

Оbligatio, onis, f – обвързване, договор, задължение

Оbligatio est iuris vinculum = Облигацията е правно обвързване

Solutio, onis, f – отвързване, разваляне, изпълняване на дължимото

Prestatio,onis, f – онова, което се дължи

Cessio – отстъпване

Concessio, onis, f – отстъпване на имот

Delegatio, onis, f – изпращане на представителство, самият акт

Compensatio, onis – претегляне – букв.

Remissio – оттегляне, отпращане

Auctio,onis, f –  увеличаване

Derogatio, onis, f – отмяна

Nomen – ime

Praenomen – pyrvo ime

Cognomen – posledno ime

Criemen – prestyplenie

Delictum – delikt

Homo,inis, m – chovek

Ordo,inis,m – red

Imago – izobrajenie

Ius imaginum – pravo za izobrajenie

Origo, inos, f – proizhod

Margo – pole

Virgo – sabinienski

Asylum, i, n – obejishte

 

 

Declinatio 3 – воклани

 

1)осн. На съгласни

2)гласни – i

 

1)al, alis, n

Animal, alis, n

Tribunal, alis, n

 

2) –e, is, n

Mare,is,n

Mare nostum – our sea

Insigne,is,n – истински, отличителен знак

 

3)аr, aris, n

Exemplar, aris, n

 

N –        N – es/a

G – is    G – um   –

 

 1. N – es/ ia
 2. – is G – um –

 

– al,alis – sreden rod

-a,aris – sreden rod

– e,is – sreden rod – окончание а в среден род

 

is,is m/f – никога среден

 

civis, is, m/f – гражданин

testis, is – свидетел

hostis,is m/f – официален брак

avis,is,f – птица

avis a rara – рядка птица

classis, is,f – група хора, класа, войска, пехота, флота

orbis, is,m – кръг,кълбо

terra – земя

orbis terrarum – кръга на земята

finis, is, m – край, граница

finitimus,3 – съсед

navis, is, f – кораб

 

– es, is, f

– aedes, is, f – сграда, постройка

– caedes, is, f – убийство, клане

– sedes, is, f – седалище

– vis – сила

Ut des int vires tamen est landenda voluntas – въпреки че липсват сили, пак желанието е похвално.
– vir – мъж

 

съгл.+ S, 2съгл.  – is,f     

– urbs, urbis, f – град

– ars, artis, f –изкуство

– ars longa vita brevis – изкуството  е вечно, животът е кратък

– mors, mortis, f – смърт

– pars- partis, f – част

– gens, gentis, f – род,племе

-pons, pontis, m – мост

– pontifex, icis, m – жрец

– mens, mentis, f – разум– манталитеет

– merx, mercis,f  – стока

– mons, montis – планини

-mensis, is, m – месец

 

6-то упражнение

inflatio, onis, f – надуване

inquisitio, onis, f – разследване

intercessio, onis, f – застъпване, намесване, протест

interpellatio, onis, f – молба, даване под съд, запитване до по-висша инстанция

iudicatio ,onis, f – съдебно следствие, решение, присъда

iuratio, onis, f – клетва

largitio, onis, f – щедрост, раздаване, подкуп

locatio ,onis, f – даване под наем

mancipatio, onis, f – хващане с ръка; способ за придобиване в собственост на недвижими

и на някои движими вещи.

emancipatio – механизъм за освобождаване на подвластен син от властта на pater familias, основан върху manumissio-то на роб. Бащата трябва да продаде сина три пъти, а едва на третия път собственикът може да го освободи. Ако няма трикратна продажба, а “робът”-син бъде освободен, той се връща автоматично отново под властта на бащата.

manumissio, onis, f – освобождаване на роб

manumissio vindicta – освобождаване със специален ритуал пред претора

             manumissio testamento – освобождаване чрез завещание

            manumissio censu – освобождаване чрез вписване на роба като свободен в цензорските списъци

missio, onis, f – изпращане, освобождаване, уволнение

multatio, onis, f – глобяване

natio, onis, f – нация

negotiatio, onis, f – преговаряне

obligatio, onis, f – задължение, обвързване

possessio, onis, f – завладяване, владение

praestatio, onis, f – предаване на дължимото, заплащане

praesumptio, onis, f – предположение

probatio, onis, f – одобряване, доказване

proscriptio, onis, f – публично обявяване на имущество за продажба, конфискуване

ratio, onis, f – сметка, разум, наука, способ

rogatio, onis, f – питане, предложение, законопроект

solutio, onis, f – отвързване, разрешение

sponsio, onis, f – тържествено обещание, съдебен залог

stipulatio, onis, f – устно обещание, договор

usucapio, onis, f – придобиване по давност

venditio, onis, f – продажба

vindicatio, onis, f – претендиране за нещо пред съда

 

cognomen, inis, n – последно име

crimen, inis, n – престъпление

examen, inis, n – стрелка на везни, проверка, изпит

homo, inis, m – човек

imago, inis, f – образ, маска

margo, inis, n – край, граница; странично поле

nomen, inis, n – име

ordo, inis, m – ред, съсловие

origo, inis, f – произход

praenomen, inis, n – първо име

sanguis, inis, m – кръв

 

Трето вокално и трето смесено склонение

1) Среден род

 1. N. Sg. – е / al / ar N. Pl. – ia
 2. G. Sg. – is G. Pl. – ium

 

insigne, is, n – отличителен знак

mare, is, n – море

 

animal, alis, n – животно

tribunal, alis, n – съдилище

vectigal, alis, n – данък, доход, мито

 

lucar, aris, n – данък върху горите

exemplar, aris, n – пример

 

2) мъжки или женски род

 1. Sg. – is N. Pl. – es
 2. Sg. – is G. Pl. – ium

 

civis, is, m – гражданин

classis, is, f – отряд, класа на граждани, сухопътна войска, военна флота

fascis, is, m – фасции – сноп пръчки със секира в средата, носени от ликторите пред магистратите, в знак на тяхната власт

finis, is, m – край, граница

hostis, is, m/f – враг

mensis, is, m – месец

navis, is, f – кораб

orbis, is, m – кръг, кълбо, земя, страна

testis, is, m/f – свидетел

 

3) предимно женски род

 1. Sg. – es N. Pl. – es
 2. Sg. – is G. Pl. – ium

 

aedes, is, f – постройка, храм

caedes, is, f – убийство

proles, is, f – потомство

sedes, is, f – седалище, стол, местожителство, място

 

4) предимно женски род

 1. Sg. – cons. + s N. Pl. – es
 2. Sg. – is G. Pl. – ium

 

ars, artis, f – изкуство

dens, dentis, m – зъб

frons, frontis, f – чело, предна част

gens, gentis, f – народ, племе, род

mens, mentis, f – ум, разум, мисъл

mors, mortis, f – смърт

merx, mercis, f – стока, предмет, вещ

nox, noctis, f – нощ

pars, partis, f – част

pons, pontis, m – мост

sors, sortis, f – съдба, жребий

urbs, urbis, f – град

 

 

 

Adiectiva III declinatio


Три типа:

1) Три завършека –er, is, e (ІІІскл.)

acer, acris, acre – остър

celeber, bris, bre – известен

celer, eris, e – бърз

Два завършека – is, e (ІІІскл.)

brevis, e – кратък

capitalis, e – отнасящ се до главата, до живота

poena capitalis – смъртно наказание

civilis, e – гръждански, държавен, учтив

communis, e – общ, обикновен

corporalis, e – телесен

res corporalis / res incorporalis – материална / нематериална вещ

debilis, e – безсилен, слаб

facilis, e – лесен – difficilis, e – труден

similis, e – подобен – dissimilis, e – различен

extemporalis, e – внезапен, импровизиран

fiscalis, e – отнасящ се до хазната

forensis, e – отнасящ се до форума, съдебен, политически

grandis, e – голям

immunis, e – освободен от задължения, от данъци

possibilis, e – възможен – impossibilis, e – невъзможен

infamis, e – позорен

intestabilis, e – недостоен да бъде свидетел

legalis, e – законен

letalis, e – смъртоносен

militaris, e – военен

noxalis, e – който се отнася до вреди

officialis, e – отнасящ се до задълженията, служебен

omnis, e – всеки

popularis, e – народен

utilis, e – полезен

venalis, e – изложен за продан, продаже

 

 • Един завършек

constans, antis – постоянен, еднакъв

demens, entis – безумен

duplex, icis – двоен

evidens, entis – очевиден

felix, icis – щастлив

frequens, entis – чест

impubes, eris – невъзмъжал, непълнолетен

indulgens, entis – снизходителен

infans, antis – ням, малък, малолетен, дете

innocens, entis – невинен

insons, sontis – невинен

par, paris – равен, еднакъв

particeps, ipis – участващ

princeps, ipis – пръв, най-знатен

pubes, eris – възмъжал, пълнолетен

sapiens, entis – мъдър    –  simplex, icis – прост