2-ра Лекция & Упражнение

2-ра лекция

 

Лекция две – морфология – морфо, логия

Morphologia
– Nomen
(име)
Declinatio (склонение) – 5
– Casus (падеж) – 6
Nominativus (именителен падеж)
Genitivus (родителен падеж)

Morphologia – строеж при думите – окончание, представка, наставка, корен
Две основни категории, с които оперира морфологията:
nomen (име): съществително име, прилагателно име и числително име;
verbum (глагол), дума, слово – глагол, действие или състояние
– declinatio (сколонение) – изменението на едно име, значи имената се скланят, когато едно име си променя окончанието в зависимост от това каква служба има в изречението и тази промяна е свързана с падежбите; промяната на една и съща дума по падеж, дали е подлог, дали е допълнение – пряко или косвено, дали е пояснение
casus – падеж, случай (съдебен), падеж – отделен случай на една и съща дума.
Nominativus, genitivus, в единствено – singularis и множествено – pluralis.
Службата на именителен падеж е спрежението на подлога. Подлогът е в именителен падеж, именителният падеж е представителният падеж на думата. В речниците се дават думите в именителен падеж. Родителният падеж, най-честата и служдба е да показва притежание, принадлежност. (Книгата на студента) Чия е тази книга? На латински няма предлог като на, а просто се сменя окончанието на съществителното. В тези два падежа в единствено и множествено чусло ще учим тези два падежа. Когато употребяваме родителен падеж, превежадме с предлога на.
*ще учим само два падежа – именителен падеж и родителен паддеж

*inteligence

Всички съществителни в латинския език са разпределени в 5склонения (групи):
1група –
1 declianatio
а(
f) – означава, че в именителен падеж по първо склонение в номинатив всички съществителни завършват на А. Sing.Nom-A. В родителния падеж те получават оконачнието АЕ, което се произнася Е.
– iustitia – iustitiae – , iniuria-iniuriae , culpa- culpae, poena, poenitentia – разкаяние
– norma , rEgula, licentia, memoria, causa
– persona, tutEla, cura, opera
– ignorantia, iurisprudentia, sententia, conscientia – консциенция
– legislatUra, replica, monEta – изображение на Юнона ( жена на Юпитер), mora
– vita, via, terra, familia, filia, libertina
– militia, noxa, littera, epistula

Ignorantia iuris non excusat.
Ignorantia iruis non est argumentum.

Declinatio 1
singular                                                           plural
Nominativus – NormA
– норма f                  NormAE – норми
Genitivus – normAE
– на нормата      –         normARUM – на нормите

  2 declinatio
  – us   -er   -ir (m)      – um(n)

 – dominUS – m , dominA- f, servus, Animus, dolus, Locus, domus, fundus, thesaurus
– reus (mf), modus, pupillus, advocAtus, circulus, maritus
– humus f, mudus, populus
– libertina – libertinus, agnata – agnatus, cognata – congatus, dea – deus
– filia – filius, peregrina – peregrinus

                                     Sing.                       Pl.
Nominativus –
Dominus– m        –     domini
geninitivus –   
Domini                  –     dominorum

 

2-ро упражнение

Dominus – gospodar, gospod, sobstvenik

Mea domina – moq gospodarka

Servus – rod, sluga

Animus – duh, polyh, vqtyr, namerenie vyv veshtno pravo

Anima – dusha

Dolus – stepen na vinaa – umisyl, delikt, izmama

Locus – mqsto

Domus – dom

Fundus – imenie

Theasurus – sykrovishte

Reus – otvetna strana w syda, prestypka, prestypen (otvetnik – ishtets – gr.), (obvinqem-obvinitel-n)

Modus – mqrka, naìn, obremenqvnae

Pupillus – sirak

Advocatus – povikan, prizovan da pomaga, zashtitnik, advokat

Circulus – kryg

Maritus – syprug

Humus – pryst, pocva

Homo – chovek

Mundus – svqt

Populus – narod

Populi – (roditelen padej)  na naroda

Agnata – agnatus – agnatska vryzka – litsa, koito sa pod edna i syshta bashtinska vlast

Cognata – cognatus – kryvna rodninska vryzka

Dea-deus – boginq – bog

Vox populi – vox dei – glas naroden – glas bojiy

Filia – filis – sin

Peregrina – peregrinus

Multa – globa

Agnatus – rodnina spored vlastta na bashata

Cognatus – kryvna rodnina

Dolus – zla umisyl

Domus – dom (jenski rod)

Domus Iulia – domyt na Yulia

Nexus – chovek, koito e rob zaradi dylg

Fiscus – imperatorska hazna

Beneficiarius – tozi, koito poluchava dobro

Бенефициент – прави добро  – бенефициер – получава добро

Puer – momche

Ager – zemq

Ager publicus – rimska zemq

Arbiter – arbityr

Magister – visokopostaven chovek

Viri – myj

Duumvir – magitrat

Triumvir

Quattrovir

Decemvir – desetiva myje – desette tablitsi