1-ва Лекция & Упражнение

 

Латински език – латински термини за юристи, а не граматика. Акцентът ще е върху латинска правна терминология, която се използва и в съвремието. Д-р Адулова.

Латински език – латинска юридическа терминология
Учебник по Латински език
– Мария Костова изд.НБУ,2011
учебник за студенти по право, философия, история, европеистика. – сив и зелен.
Речници :
Латино-българскиречник
– Милев, Войнов
изд.Наука и изкуство, 1871г.; Изд. Отворено общество, 1995г.
Речник по римско право – Пишона, Дюнан
изд. Сиела, 2012г.
онлайн речници.
servitus – слугуване, обслужване; ограничено вещно право върху чужда вещ – правно значение (пз).

Исторически бележки
753г. пр. Хр. Основаване на Рим
Roma – Latium – Lingua – Laina
Lupa Romana Romulus Remus; Lupa Romana – римска вълчица

Царски период
rex – цар, sing. Reges pl.   senatus
753BC – 6-ти век пр.хр. архаичен латински
Tarcvinius  – послендият цар на римската държава  (superbus – nadmenen)

Римска република (res publica)
consul – consulatus    senatus
5BC – 27BC

5-3 vek – архаичен латински – няма много изовори
2 – 1 vek – оформя се класически латински – време на Цицерон, Цезар
rector – съдебен магисрат
consul – съветник
consulatus – длъжността на консула

gallus – петел;     петлите – френския футболен отбор  – gali – френци
veto – забранявам
corupptio – разваляне

 Риmски автори – 1-ви век преди христта

Tsitseron – za dyrjavata i za zakonite
okolo 150 politicheski i sydebni rechi
Cezar – za galskata i za gravdanskata voina
Vergiliy – Eneida
Ovidiy – Metamorfozi

Caesare Maccari, 1888 – „Заговорът на Катилина”
discidеre – дицидент

Римска империя
27BC – ad 1453 AD = anno domini ( в годината на господа)
Gay Oktawian Awgust
Principatus (27BC – 3век AD) princeps
princeps – първороден син, първенец
Следкласически латински – Tatsit.

Dominatus (4век-6век)
dominius – господар – годпод
 dominus – в правото означава собственик;
4век – разделяне на западна и източна империя
5век – падане на западната рим.империя

Dominus – господрар,
deus – бог

Периодизация на латинския език
архаичен – do 75g.BC,
класически – до век,
късен – до 8-ми век,
средновековен – до 15-ти век,
ренесансов – до 16-ти век,
новолатински – до 19-ти век,
съвременен  – 21 век.

*Съвременният латински език служи за създаване на търговски наименования.
Acer – ацер/акер – проницателен/остър.
computer – computare  – изчислявам
tabula – табла, дъска
nexus – обвързване, вързан.
vade mecum – върви с мен
* използва се при съставяне на дипломи:
doctor honoris cause – учен по причина на почит

Cursus Linguae Latinae – Курс по латински език

curus –бягане, тичане
Азбкуа и произношение
Еразмово и класическо произношение:
А а – а
B b – б
C c – ц – [e,i,y]  coelum, Caesar, carcer
Cicero, cylinder
– к   [ a,o,u,съгл., в края] coemptio, aer
decretum, cultura
oe – e , ako vyrhu e ima cherta, znachi se chete oE

Coelum – небе
carcer – карцер
cylinder – цилиндър
c – се чете ц, ако пред c има е или и – oe=e,  ae=e,  i,y = и

ое, ако има знак върху е, трябва да се прoизнесат поотделно двете гласни = e.- chertichka
coe.mptio – koemptio
ae.r- air – vyzduh

Dd –д,
Ee – е,
F f- ф,
Gg –г
Hh – х – hora  nihil  *На последната срична никога няма ударение в латински език.
hora – hour – час,
Nihil – отричане, нищо
Ii – и civis – гражданин
– й ius, ianuarius, iniuria-неправда, maior –  по-голям
(jus major) iu = ju;  j – йот.
K k – k
Kalendae – първия ден на всеки месец
L l – л
Mm – м
Nn – н
Oo – o
Pp -p
ае – е
Q (q+u) – [кв] –
aqua nuda – гола вода
Rr –р
Ss – [с – сс], [з – когато е между две гласни] rosa
Тт – [т], [t+i+гл. – ци] natio, hostis.
U/v  – у,в*
X – [кс] – rex, lex
– [рз] – exitus
Yy – Ipsilon (igrek) – [и] – само – hypotheca ( само в гръцки думи)
Zz – [з] – zona
*Ph – [ф] – philosophia – филоЗофия
*Th – [т] – hypotheca – хипотека
*Rh – [p] – rhetorica – реторика
*Ch – [х] – charta
AE – [e] – Caesar
OE – [e]

1-во  упражнение


Perceus project – сайт с речници
-Lewis-short-latin-english dictionary – изрази
-word study tool  – ако има падежи
–––––––
Words – latin-english dict. – прогама
–––––––
Lacus Curtius – портал  – с обяснени понятия
–––––––
Roman Law Library – съдържа законоизточници по римско право – дигести, кодификации и т.н.

*Pro Archia poetas – казус на Цицерон

*lektsia

*Квантитет – дължина на гласна
a e i o u
– кратките съгласни се отбелязват с U
– дългите с чертичка отгоре –
– отбелязват се само дължинките
– ако няма чертичка, значи е кратко.

Дълги гласни:
– природа
: natUra  (U-certa)
figura
– ae, oe, – винаги са дълги ( не се слага чертичка върху тях)
amoenus – мечтан, обетован
– ако имаме гласна+съгласна+съгласна, то тази гласна е дълга (не се показва)
exactus –
Кратки гласни:
– по природа
: Cicero
ако имаме гласна пред друга гласна, то първата е кратка – natio

*Ударение – accentus – акцеентус
1.На последна сричка ударение не стои никога.
2. На предпоследната сричка ударение стои ако е дълга.
    – sticuctUra
– argumEntum
– tErminus
3.Ударението стои на предпредпоследната (третата от края), ако втората  е кратка.
– cIcero
– nAtio

****

1.Hunc ego hominem  meum esse aio ex iure quiritium .
-Хунк  его хОминем мЕум ессе айо екс юре квирициум.
-Този аз човек мой съм казвам от право квиритес (римски гражданин).
-Аз казвам, че този човек е мой по правото на римските граждани.

2. Impudicitia in ingenuo crimen est, in servo necessitas.
– импудицИциа ин ингЕнуо крИмен ест ин сЕрво нецЕсситас.
– Безсрамие в свободен престъпление е в роб необходимост.
– Безсрамието при свободните хора е престъпление, а при робите е необходимост.

Изпит –превод на термини, от латински на български, най-важните от български на латински, изрази, няколко сентенции.

SENATVSPOPVLSQVEROMANVS
Senatus populusque Romanus.
СенАтус популУскве РомАанус.
que – и, вместо между двете думи, се слгава в края на втората дума(слято)
SRQR

iustitia – yustItsia – справедливост
tutEla – tuteela – настойничество
sententia – sentEntsia – съдебно решение
iniuria – iniUria – неправда, несправедливост, посегателство върху личността, честта и достойнството, обида
usura – uzUUra
culpa – вина (небрежност)

Poena – наказание, пенален иск

Poenitentia – penitentsialno prawo/ institut – zatworno delo, razkaqnie

Norma, regula – правило

Licentia – разрешение, позволение

Memoria – памет или спомен

Causa – pricina, основание, дело (съдебно)

Persona – личност, лице, маска

Tutela – настойничество

Cura – попечителство

Opera – работа като действие

Ignorantia – незнание

Iurisprudentia – право-благоразумие, правна наука, съдебна практика

Prudentia –знание за доброто, благоразумие

Scientia – знание, наука

Sententia – изречение,съдебнорешение, присъда

Conscientia – съзнание

Legislatura – място за правене на законите, парламент, народно събрание, законодателен орган

Replica – възражение на възражението (правило)

Moneta- епитет за жената на Юпитер, съвет, монета, пари

Mora- Забавяне, забава

Moratorium – забавяне

Vita – живот

Via – път

Terra – земя

Familia – семейство

Filia – дъщеря

Libertina – освободена робиня

Militia – военна служба

Noxa – ноксален иск, вреда, щета; ноксален – този, който се отнася до щетите

Littera – буква

Epistula – писмо, един вид конституция (императорско писмо) едикти

Ignorantia iuris non excusat – незнанието на правото не извинява

Ignorantia iuris non est argumentum – незнанието на правото не е аргумент