59. Аграрна реформа на правителството на БЗНС

 

БЗНС се формира като партия. Лидерите изразяват мнението на бедните и дребни стопани. ЗС създава коалиционно правителство и овладява политическата власт. Осъществява се аграрна реформа. Целта й е да се оземлят многобройните селяни, които преживяват тежко последиците от войните (1912 – 1918 година). Глад за земя, който идва още от Съединението. Това не е само в резултат на войните и катастрофите, а и поради разделението от Ньойския договор.

Началото на аграрната реформа започва с приемането на Закона за увеличаване на размера на държавните земи – цели се да се образува един държавен поземлен фонд и да се сложи край на спекулативните покупко-продажби на земи. Законът предвижда да се изземват всички земеделски земи над 300 дка. Земеделски стопанин може да притежава до 300 дка. Изземване на гори, като на отчуждаване подлежат над 200 дка, и над 500 дка в планинските райони.

Изземването от по-имотните стопани не се извършва безвъзмездно. Земите над определени декари, които се изземват се заплащат, но собствениците не получават пари в брой, а лихва. Не се заплаща в пълен размер. Ако на едно лице му се отнемат между 100 и 300 дка – 10 %. Пропорционално расте. Оформя се кръг от недоволни. Отчуждават се манастирските имоти.

Закон за трудовата поземлена собственост. Държавата да може да осигури толкова земя, нужна за прехрана. Той преутвърждава онова максимално количество, което получава едно лице според първия закон. За едно несемейно лице се определя 40 дка, ако е семейно без деца – 50 дка, а ако имат деца – по 10 дка на дете. Оземляването също е възмездно. Заплаща се по средната пазарна цена + добавка от 20 %. Допуска се ипотечен кредит за 30 години, а за бежанците до 50 години.

Аграрната реформа не успява да се проведе така, както трябва поради свалянето на правителството на Стамболийски. Другата причина е, че няма достатъчно земя (850 хил.дка земя).

Закон за търговията със зърнените храни и произведенията от тях.

Консорциум – обединение на народните, земеделските и кооперативните банки и общия съюз на земеделците. Той е автономна държавна институция. Държавен монопол върху износа на храни, горива. Консорциума само може да изнася зърнени храни. Житарите са длъжни да дават ежемесечно сведения на Консорциума. Не могат да задържат в складовете си стока за повече от 2 месеца, иначе се продава на Консорциума. Консорциума трябва да построи складове за зърнени храни в подбалкана. Законът действа първоначално 4 месеца, а в края на годината е отменен.