50. Създаване на новобългарското вещно право

 

В системата на гражданското право основно място заема правото на собственост.Първият проект за Закон за собствеността и нейните ограничения е изработен още през 1893г, внасян многократно в Народното събрание,но по различни причини не се приема.
Вещното право се урежда със Закона за имуществата, собствеността и сервитутите (ЗИСС)приет 1903,в сила от 1904г Разпоредбите са заимствани от романската правна система/ГК на Италия,ГК на Испания;ГК на Франция;Германски граждански закон/.
Вещното право е клон от правната система ,който урежда имуществените отношения на гражданите,изразяващи се в непосредствено господство над вещите.
ЗИСС нормира следните материи :
– различаване на имуществата(класификация на вещите), общи разпореждания за собствеността, собствеността на водите, съсобственост, завладяването,приращенията, ограниченията на собствеността; сервитутите* и владението.

Класификация на вещите: недвижими и движими
Недвижими вещи:
а) по природа:
– земята, заровено имане обаче е движима вещ
– сградите, с изключение на временни постройки /павелиони и др./
– мелници, когато са привързани към брега на река
– дървета на корен и плодовете преди да се оберат
– водопроводите
б) по назначение:
– вещи, които собственика на земя притежава за да я обработва: работен добитък, инвентар и др.
в) до предмета, за който се отнасят:
– плодоползване на недвижими имущества
– поземлените сервитути
– исковете за недвижими вещи
Движими вещи : всичко извън посоченото – такива са всички материални предмети, акциите, дяловете в търговски или промишлени дружества, пожизнените или вечните ренти и др.

Класификация на вещите с оглед на лицата, на които принадлежат:
– държавата
– окръзите
– общините
– физически лица
– юридически лица
Различия между недвижими и движими вещи :
– недвижимите вещи могат да се ипотекират, а движимите се дават в залог
– различна е давността за вещните и облигационни искове
– за отчуждаване на недвижими вещи се изисква частен писмен договор или нотариален акт, а при отчуждаване на движими вещи не са предвидени формални изисквания
– исковете по спорове за недвижими вещи се разглеждат по местонахождението на имота, а искове за движими вещи по местоживеенето на ответника
Закон за давността (ЗД) – 1898г
Условия за придобиване на давност :
– вещите, които се придобиват по давност да са в гражданско обръщение
– юридическо основание /то се доказва/
– добросъвестност /тя се предполага/
– законно владеене
– изтичане на определено от закона време
*Сервитути – вещни права върху чужди вещи.