25. Българите и османското феодално право през Възраждането.

 

Мюсюлманското феодално право – шериат- включва многочислени и строги религиозни и юридически предписания , които регулират поведението на правоверните , техните задължения пред хората, обществото и Аллах.Те уреждат почти всички детайли на техния бит.Шериатът възниква твърде рано – в зората на феодализма, и води началото си от Корана.
1.Централно управление: Османската империя е деспотична теократична монархия.Съдебно – религиозната администрация  в Османската империя се оглавява от шейх-юл ислям. Основна задача е да се оказва надзор по спазването на законите и установяването на шериатските норми на поведение в обществото.Той  стоял начело на мюсюлманското духовенство – улемите. В ръцете на султана се съсредоточавала цялата светска и духовна власт. Той бил най-висш орган на правосъдието, върховен съдия, защитава поданиците от действията на администрацията и кадията. Той е освободен от лична и обществена отговорност.Помощен орган бил диванът – ролята на министерски съвет.По – късно ръководител на заседанията на дивана бил великият везир.Държавният съвет бил висш съд и орган на управлението. През  18 век диванът се свиквал един път седмично във вторник вечер.Като негови членове се утвърдили: Кадъаскерът  бил висш военен съдия, пряко подчинен на шейх-юл ислям .През 15-17 век функциите му  се разширяват .Като през Възраждането става  висш магистрат ,ръководи и съдебнокасационен съд. Още през 15 век са се назначавали по двама кадъаскери (Румелия и Анадола) назначавали местните кадии. Великите молли  раздавали правосъдие в големите градове, а малките – в малките населени места. Те са служители на религията и на закона..
Основни източници на мюсюлманското право са Коранът, Сунната  и фетвите.
Коранът е свещената книга на мюсюлманите,състои се от 114 различни по характер и обем глави,а всяка глава се дели на фрази.Сунната са устните предписания за живота и дейността на пророка, спомените за беседите с него , неговите мнения по различни въпроси. Фетвата  е отговор на правен въпрос. Тъй като шериатът не бил всеобхватен, кадията се обръщал с правен въпрос към съответния мюфтия,за да получи тълкуване спрямо шериатското право. Тези отговори били задължителни за всички мюсюлмани и не подлежали на обсъждане . Кадията изпълнявали едновременно и административни и съдебни функции,прилагал предимно религиозното право .Можели да се обръщат към султана ,участват най-пряко в местните спорове.Столичният кадия бил равен на бейлербей.Останалите се делили на пет категории в зависимост от длъжностите които заемали.
Голяма роля в живота на мюсюлманската държава играело медресето. Това бил основният просветен институт ,през който минавала цялата мюсюлманска интелигенция,за  да  бъде обучена в ислямското богословие и право.Медресета били създадени предимно в големите градове.Те били най-висшите образователни институции.
Светско законодателство – освен шериатът  султанът също издавал разпоредби  и закони .Те били светски по характер. Някои от тях били общи,а други – по определена тема.При издаване на султански закони в новозавладените земи е проучването на обичаите и законите в тези земи. Османската власт запазила някои от местните обичаи,закони и институции.Всеки санджак  имал свои собствени закони, които не противоречали на общите.
Административно законодателство : административното и финансовото устройство били регулирани от държавната власт.Подробно са уредени въпросите за церемониите в двореца.Административното устройство най-пълно е описано в Законника на Ахмед хан.Изброени са бейлербействата  и по колко санджака има във всеки.
Търговско законодателство – Отначало продължавали да се прилагат заварените порядки отпреди завоюването.Дълги години външната търговия била в ръцете на търговците от Дубровник,но в началото на 18 век преминала в ръцете на търговци от Средна и Западна Европа. Така се стига и до режима на капитулациите. В епохата на реформите, през 1850 бил издаден Търговски закон, както и други закони,защитаващи правата на западните търговци.
Наказателно законодателство – Наред с предписанията на шериата били прилагани и държавни наказателни закони .Строгостта на наказанията в шериата оказват дисциплиниращо въздействие.Строго се наказват както кражбата така и убийството. Самоубийството е осъдително. Макар че жените имат известни права те са много ограничени.Тя заема подчинено място и е създадена да служи на мъжа.Нейното прелюбодеяние тежко се наказва, а мъжът има право на 2-4 жени. За определяне на статусът на наказанието важен бил статута на субекта на престъплението . Ако престъпникът не бил открит се прилага колективна отговорност на цялото населено място. При нарушаване на обществения ред султанът, везирите и другите представители на властта можели да издават присъди.През 1858 бил издаден Наказателния закон, който обхващал почти пълно наказателноправната материя , но и запазил редица норми на шериата.

Правосъдие и промени в съдопроизводството в епохата на реформите.

Известни са няколко вида правораздавателни органи. Най – висш орган на правосъдието бил султанът. Диванът имал и правораздавателни функции.Съдопроизводството в кадийския съд било бързо и елементарно. Изисквало се присъствието и на двете страни,основно доказателство са свидетелските показания, признанието. Когато отсъства свидетел доказателство може да се приеме клетвата. Решението излиза в самия ден,а присъдата е окончателна. Кадията бил един от най-влиятелните османски служители в провинцията, с широки правомощия , проводник и изпълнител на заповеди  на върховната власт. Промените в началото на 19 век засегнали и съдопроизводството.Създаден бил Висшият юридически съвет, който обсъждал и предлагам нововъведения.Състоял се от 10 души и разполагал с големи правомощия.Били учредени и търговски съдилища, чийто брой и седалияа се определяли със заповед от султана. Създадени са и углавни съдилища.Най-голямата променя е създаването на Върховен касационен съд  през 1868, с две отделения- наказателно и гражданско – търговско. Административните власти не можели да се месят в дейността му, за да се отдели съдебната власт от изпълнителната.
Въпреки промените кадиите били твърде корумпирани с цел да си извлекат облаги.