1. ИБДП като историко-правна наука. Предмет и метод. Извори. Периодизация на ИБДП.

 

ИБДП е сложна научна дисциплина, занимава с историческото развитие на българското право,държавните институции и институти.

1.Предмет:

Предмет на ИБДП е изучаването на възникването и развитието от една страна на българската държава и нейните институции, а от друга – развитието на българското право, неговите източници, правни отрасли и правни институти. ИБДП изучава държавното, административното, финансовото и военното устройство на българската държава през отделните периоди на тяхното историческо развитие.

2.Метод. Основни методи:

а) Историческия – състои в изучаване на събитията, процесите и явленията в тяхното развитие във времето;

б) Диалектически – представлява разглеждане на взаимовръзката и взаимообусловеността между събитията, процесите и явленията;

в) Сравнително-исторически– изучава развитието на националните български държавно-правни събития, прцеси и явления в съпоставка със съответните държавно-правни събития, процеси и явления в другите държави;

г) Сравнително-правен – състоящ се в разглеждане на институтите и отраслите на българското право в съпоставка със съответни институти и отрасли на правните системи на други държави.

3. Периодизация – основен критерий – наличието на държавна организация

А) Първа българска държава – 681-1018г. – времето, през което се въвежда българска писменост, формира се българска народност, правна система; разграничаване на езическия от християнския период

Б) Византийско владичество – 1018-1185г. – намалява на етническата територия, налага се византийската данъчна система и законодателство. Период на обезземляване, зараждане на феодалните отнощения.

В) Втора българска държава – 1185-1396г. – пълно господство на феодалните отношения, феодален сепаратизъм , развитие на българския град, възстановяване на старото бълг.законодателство, но зараждане и на ново (христ.църква водещо звено в правната ни система); разграничаваме период на централизация и период на раздробеност.

Г) Османско владичество – 1396-1878г. Подпериоди:

 • XV-XVII – ликвидиране на бъларската държава и институции, налагане на османска административна система, налагане на шериата (осм.пр.с-ма), дискриминация на бълг.население.
 • XVIII-XIX – Възраждане -борба за светска просвета,независима българска църква и държава.В практиката се използва бълг.обичайно право.

Д) Трета българска държава – 1878-9.09.1944г. – възстановяване и изграждане на съвременната бълг.държавност, национално обединение. Период, в който се изгражда и създава законодателната ни система (взаимствана от западното законодателство).

След 9 септ. 1944 – промяна в законодателството в духа на социалистическата система.

4. Извори.

 • Видове:

А) По произход – домашни и чужди
Б) Съдържание

 • Правни актове-оригинерно български
 • Нормативни актове и компилации
 • Рецитирани чужди
 • Чужди актове на други държави, преведение и прилагани в България
 • Индивидуални актове
 • международни правни актове
 • частноправни актове
 • неюридически актове