61. Съдебната реформа на правителството на БЗНС

 

С нея земеделското правителство иска чрез закон да поевтини правораздаването, да ускори гражданските и наказателните дела, стремят се към справедливо правосъдие. Промени по съдебната част – ВАС е разформирован и прехвърлен в общия съдоустройствен закон. Създава се ред, по който се назначават кандидатите за съдебна длъжност. След едногодишен стаж се провежда държавен изпит. Според закона цялостния надзор върху съдебната система упражнява министъра на правосъдието и лицата от съдебния апарат. Разширява се дейността на мировия съдия. В областта на наказателното съдопроизводство се премахва апелативната инстанция – двуинстанционно административно устройство. Премахва се института на съдебните заседатели, защото не са намерили начин за излъчване на съдебни заседатели.

Закон за подвижните мирови съдии – пряко насочен за облекчаване на земеделското население, да се поевтини правораздаването. Според закона съдебния район на мировия съдия се разделя на подучастъци. Мировия съдия трябва да ходи до селището – център на подучастък, като по този начин се спестяват средства на съдещите се селяни. Забранява се ползването на адвокатска помощ. Пред мировия съдия се изправят страни, изравнени по съдебно положение. Мировият съдия може да дава указания на състезателите как да се подготвят за процеса. Селското население е доволно, но въпреки това закона се отменя в края на 1925 година.

Закон за поевтиняване на съдопроизводството за селско-общинските съдилища. С този закон се предвижда във всяка селска община да се учреди общински съд, чийто членове да се избират пряко от населението. 6 съдии, само жители на общината. Избират се мъже, навършили 35 години, грамотни, от съответната община. Длъжността секретар се заема от общинския учител, като получава известно възнаграждение от бюджета. Компетентен е да разглежда наказателни дела, непрофесионален съдебен орган, елементарен съдебен процес. Процесите започват с писмена или устна молба от ищеца. Съдилищата се уреждат като арбитражна институция (помиряват двете страни). Чрез едно заседание – процесуална икономия. Нямат правото на адвокатска защита, периодично се появява и изчезва.